June 7, 2023

รวมเคล็ดโบราณ เปลี่ยนฝันร้าย ให้กลายเป็นฝันดี

เชื่อว่าหลายๆ คน หากฝันร้าย หรือสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายกลางดึก คงจะรู้สึกไม่ดี และสิ่งเหล่านี้ก็คงจะรบกวนจิตใจเราไปทั้งวัน วันนี้เราได้รวบรวมวิธีการแก้ฝันร้ายตามความเชื่อโบราณ ซึ่งอาจทำให้เรารู้สึกสงบ หรือสบายใจขึ้นบ้างก็ได้

วิธีแก้ฝันร้าย

สวดมนต์ท่องคาถาแก้ฝันร้าย
เมื่อฝันร้าย หากตื่นนอนมาแล้วเกิดความรู้สึกกังวล หรือรู้สึกไม่ดีกับฝันของเราที่เกิดขึ้น ให้สวดมนต์เพื่อให้เราเกิดความสงบขึ้นในจิตใจ

ท่องนะโมตัสสะ 3 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโธ

ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

สวดมนต์รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

เมื่อเราสะดุ้งตื่นจากฝันร้าย ให้เราลุกขึ้นกราบหมอน สวดมนต์เพื่อรำลึกพระรัตนตรัย และท่องคำบูชา

สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ

พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลส เพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบ ได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาท พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

เล่าความฝันให้คนใดคนหนึ่งฟัง

เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนโบราณเชื่อว่าเป็นการแก้เคล็ด คือ หากเราฝัน ไม่ว่าฝันดี หรือ ฝันร้ายก็ตาม ผู้ที่รับฟังจะเป็นคนแก้ฝันให้เรา โดยเมื่อเราเล่าความฝันจบ ให้คนที่เราเล่าความฝันให้ฟังพูดว่า “ฝันดีจะมีลาภ” และเราที่เป็นผู้ฝันต้องยกมือไหว้และตอบว่า “สมพรปากเถิด” โดยคนโบราณเชื่อว่า หากเป็นฝันร้ายก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นฝันดี หรือถ้าเป็นฝันที่ดีอยู่แล้ว ก็จะดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *